स्वास्थ्य घरको स्याहार व्यवस्थापन

हेल्थ होम कार्यक्रमको लक्ष्य यसका सदस्यहरूले आवश्यक हेरचाह र सेवाहरू प्राप्त गरेको पक्का गर्नु हो। यसको अर्थ आकस्मिक कक्षमा कम यात्रा गर्नु वा अस्पतालमा कम समय बिताउनु पर्ने हुन सक्छ। यसको अर्थ डाक्टर तथा प्रबन्धकबाट नियमित उपचार र सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने हुन सक्छ। अथवा सुरक्षित ठाउँ खोज्नु र चिकित्सा सम्बन्धी भेटघाट मान् नु ।

यस कार्यक्रममा रहेका सेवाहरुमा सहयोग समावेश छ :

  • स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरू (जस्तै: डाक्टर, नर्स, पोषण विशेषज्ञ, सल्लाहकार, मानसिक स्वास्थ्य प्रदायक, मादक पदार्थ सेवन गर्ने प्रदायकहरू),
  • औषधी
  • बस्ने सुरक्षित ठाउँ
  • आफ्नो हेरविचार र सेवाहरूको लागि भुक्तानी गर्न बीमा, र/वा
  • तपाईंको नियुक्तिमा यातायात।


स्वास्थ्य घरको स्याहार व्यवस्थापन

हेल्थ होम कार्यक्रमको लक्ष्य यसका सदस्यहरूले आवश्यक हेरचाह र सेवाहरू प्राप्त गरेको पक्का गर्नु हो। यसको अर्थ आकस्मिक कक्षमा कम यात्रा गर्नु वा अस्पतालमा कम समय बिताउनु पर्ने हुन सक्छ। यसको अर्थ डाक्टर तथा प्रबन्धकबाट नियमित उपचार र सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने हुन सक्छ। अथवा सुरक्षित ठाउँ खोज्नु र चिकित्सा सम्बन्धी भेटघाट मान् नु ।

यस कार्यक्रममा रहेका सेवाहरुमा सहयोग समावेश छ :

  • स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरू (जस्तै: डाक्टर, नर्स, पोषण विशेषज्ञ, सल्लाहकार, मानसिक स्वास्थ्य प्रदायक, मादक पदार्थ सेवन गर्ने प्रदायकहरू),
  • औषधी
  • बस्ने सुरक्षित ठाउँ
  • आफ्नो हेरविचार र सेवाहरूको लागि भुक्तानी गर्न बीमा, र/वा
  • तपाईंको नियुक्तिमा यातायात।